Menu

Privacybeleid

Pluk Klein Geluk geeft veel om jouw privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die zijn hebben voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over jou en jouw gebruik van onze diensten zijn verzameld. Gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Pluk Klein Geluk. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 maart 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook lees je hier op welke gegevens worden opgeslagen, hoe deze gegevens tegen misbruik worden beschermt en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze gegevens worden verwerkt, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting

Pluk Klein Geluk is voor de webhosting aangesloten bij JustHost. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JustHost heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

JustHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. JustHost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

JustHost is op basis van de overeenkomst die Pluk Kleun Geluk met hen heeft gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail & mailinglijsten

Voor reguliere zakelijke e-mailverkeer wordt gebruik gemaakt van de diensten van JustHost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en Pluk Klein Geluk’s gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JustHost heeft geen toegang tot de e-mail van Pluk Klein Geluk.

Nieuwsbrieven worden verstuurd met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden staat een ‘unsubscribe’ link. Gebruik je deze, dan ontvang je geen nieuwsbrieven meer.

Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van de administratie en boekhouding maken wij gebruik van excel. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor medewerkers. Dit is pas aan de orde wanneer je iets bij Pluk Klein Geluk bestelt of een samenwerking aangaat.

Jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw opdrachten worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van (verkoop)facturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. Alle werknemers zijn tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jouw persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruikt worden.

Doel van de gegevensverwerking

Jouw gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening verwerkt. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt.

Als je gegevens met ons deelt en deze worden gebruikt om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met jou op te nemen, wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Pluk Klein Geluk of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Dit gebeurt grotendeels o.b.v. cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen. Perfect Portret gebruikt cookies om jou te herkennen bij een evt. volgend bezoek. Cookies stellen bedrijven in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van hun diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Heb je hier problemen mee? Je kunt jouw browser zo instellen dat jouw cookies niet worden opgeslagen.

Waarvoor worden deze cookies gebruikt? Om inzichtelijk te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken, wordt Google Analytics gebruikt. Hierdoor kan de website beter aangepast worden op de bezoekers. Via deze website worden daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd en je bent niet als persoon te herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van Pluk Klein Geluk geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

En verder? Om het je gemakkelijk te maken zijn er social media buttons aanwezig op de website. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pluk Klein Geluk op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Jouw gegevens worden bewaard zolang je klant van Pluk Mijn Geluk bent. Dit betekent dat jouw klantprofiel bewaard blijft totdat je aangeeft dat je niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als je dit aangeeft, dient dit als als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaar te blijven. Deze gegevens zullen zolang de toepasselijke termijn loopt bewaard worden. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder lees je welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt zijn of worden.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd ontvang je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die Pluk Klein Geluk (laat) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.

Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Pluk Klein Geluk. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Pluk Klein Geluk
Hanzeweg 20
1335 SV Almere (Nederland)
laura@plukkleingeluk.nl